Polityka Bezpieczeństwa

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza, ul. Harenda 12a, 34-500 Zakopane informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren Muzeum i Mauzoleum Jana Kasprowicza jest monitorowany: wejścia do budynku, teren wokół Muzeum i Mauzoleum, wnętrza budynku.

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych z zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Muzeum Jana Kasprowicza, ul.Harenda 12a, 34-500 Zakopane. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji sposobów zabezpieczenia informacji a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

 

 

 

Aktualności

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT

19.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Na postępowanie „Zakopane, budynek Muzeum Jana Kasprowicza (1929r.) wraz zagospodarowaniem terenu: prace konserwatorskie i restauratorskie”

Zamawiający przeznacza: 170.000 zł netto

Wpłynęły 4 oferty:     

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gut -Wierchowy Sp. z o.o.Kościuszki 36 B, 34-520 Poronin

              190.795,18 netto

              234.678,08 brutto 

 

 1. Pawlikowski Wojciech Tatrzańska Firma „Junior”Lichajówki 7, 34-531 Murzasihle

              136.556,65 netto

             167.965,48 brutto

 

 1. JAN-BUD-DREW-GONT , Jan Bielak, Podsarnie 1A, 34-721 Raba Wyżnia

              205.903,20 netto

              256.297,83 brutto

 

 1. Usługi Tartaczne "Gater" Janusz Kalata, Stasikówka 8, 34-520 Poronin

             151.804,64 netto

             187.719,70 brutto

 

Prezes Stowarzyszenia Piotr Kyc 

 

rozwińzwiń

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU - remont konserwatorski - zmiana

13.04.2021 r.

Wyjaśnienie – zmiana  do postępowania

 „Zakopane, budynek Muzeum Jana Kasprowicza (1920 r.) wraz z zagospodarowaniem terenu: prace konserwatorskie i restauratorskie”    

     W zakresie prac związanych z dachem zmienia się brzemiennie

„Krycie dachu gontami świerkowymi łupanymi „ na brzmienie:” Krycie dachu gontami świerkowymi analogicznie do istniejących”

    Zmian wynika z kosztorysu inwestorskiego , który nie przewidział zastosowania gontów łupanych oraz z konieczności zachowania jednolitego wyglądu dachu. Połowa dachu jest pokryta gontami ciętymi które mają inny rozmiar jak gonty łupane.    

 

 wyjasnienie_gonty

Zakopane, 08.04.2021 r.  

 

OGŁOSZENIE

   Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza  w Zakopanem informuje, że są przyjmowane oferty na: „Zakopane, budynek Muzeum Jana Kasprowicza (1929r.) wraz z zagospodarowaniem terenu: prace konserwatorskie i restauratorskie”     

opis zamówienia

     Przedmiotem zamówienia jest  „Zakopane, budynek Muzeum Jana Kasprowicza (1929r.) wraz z zagospodarowaniem terenu: prace konserwatorskie i restauratorskie”     

   

Zakres prac obejmuje:

Dach

Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych- rozbiórka gontu podwójnego, rozbiórka łacenia

 • Odgrzybianie elementów drewnianych
 • Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą dwukrotnego smarowania preparatami solowymi
 • Izolacja wykonana na sucho, pozioma z płyt z filców wełny mineralnej
 • Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
 • Krycie dachu gontami świerkowymi łupanymi
 • Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy
 • Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych
 • Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych pokrytych gontami
 • Wymiana przewodów instalacji odgromowej na uprzednio zamocowanych wspornikach

 

Zagospodarowanie terenu – droga, miejsca postojowe, ścieżka

 • rozebranie istniejącej nawierzchni z tłucznia
 • przygotowanie podbudowy
 • ułożenie chodnika z płyt kamiennych
 • wzmocnienie podłoża geokratami kamiennymi
 • układania nawierzchni z kostki  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach:

nr 1 -  przedmiar robót budowlanych – remont konserwatorski dachu

nr 2 - przedmiar robót budowlanych  - zagospodarowanie terenu – droga, miejsca postojowe, ścieżka

nr 3 – STWiOR

które są do pobrania ze strony: http://www.harenda.com.pl / 

Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia – od wtorku do niedzieli, w godzinach 10.15  – 15.00.

 

Termin składania ofert: 19.04.2021 r. do godziny 15.00.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert: otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2021 r.  o godzinie 15.30  w siedzibie zamawiającego.   

 

Miejsce składania ofert: Biuro Muzeum Jana Kasprowicza, Harenda 12a, 34-500  Zakopane w godzinach  10.15  – 15.00. 

 

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: sptjk@interia.pl, lub pisemnie – osobiście, listem poleconym  (oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z opisem: „Zakopane, budynek Muzeum Jana Kasprowicza (1929r.) wraz z zagospodarowaniem terenu: prace konserwatorskie i restauratorskie”.      

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Ofertę cenową netto i brutto na wykonanie  remontu konserwatorskiego dachu - załącznik nr 1 do oferty
 2.  Pełny kosztorys ofertowy, tj. szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto zadania na remont konserwatorski dachu - załącznik nr 1a do oferty
 3. Ofertę cenową netto i brutto na wykonanie  zagospodarowania terenu – droga, miejsca postojowe, ścieżka  - załącznik nr 2 do oferty
 4. Pełny kosztorys ofertowy, tj. szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac z wyszczególnionymi kosztami netto i brutto zadania na wykonanie  zagospodarowania terenu – droga, miejsca postojowe, ścieżka - załącznik nr 2a do oferty.
 5. Ofertowe kosztorysy budowlane muszą być szczegółowe i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulacje szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabele elementów scalanych oraz w załączniku - dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem.  
 6. Wypełnione oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniu wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej - załącznik nr 3 
 7. W przypadku zatrudniania przez Oferenta podwykonawców wypełniony - załącznik nr 4
 8. Wypełniony wzór umowy - załącznik nr 5
 9. Podpisaną klauzulę informacyjną z art. 13 RODO zastosowaną przez zamawiającego w celu związanym    z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr  6

              W/w dokumenty są dostępne na stronie: www.harenda.com.pl

 

     Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena brutto za wykonanie prac  konserwatorskich     

Sposób powiadomienia o wyborze oferty: informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń  w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej www.harenda.com.pl, oraz przekazana pocztą elektroniczną na wskazany przez oferentów adres e-mail.  

 

Termin wykonania prac: do 15 września 2021 r.

 

  Informacje szczegółowe na temat zamówienia: wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia udziela Prezes Zarządu – mgr Piotr Kyc, tel. 182068426, 604502757.      

  Zapraszamy zainteresowanych oferentów do zapoznania się na miejscu z przedmiotem zamówienia oraz z projektem budowlanym.  

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wykonawcami w szczególności dotyczących ceny, warunków i terminów wykonania usługi, w celu zawarcia umowy na najkorzystniejszych warunkach. Negocjacje odbywają się bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub w szczególnych okolicznościach telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikowania się na odległość.

 

 

  Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości

Jana Kasprowicza

 

Ogloszenie /PDF/

1_Dach_ Przedmiar_i_ kalkulacja_cen_jednostkowych/PDF/

2_Zagospodarowanie terenu_Przedmiar_i_ kalkulacja_cen_jednostkowych /PDF/

3_SPECYFIKACJA TECHNICZNA Harenda Obecny 2021 Parkingi i WC (1)/PDF/

 

Załączniki do oferty:

Zalacznik nr 1 oferta cenowa_dach_/PDF/

Zalacznik nr 2 oferta cenowa_zagospodarowanie terenu /PDF/

Zalacznik nr 3 do siwz oswiadczenie renowacja dach i zagospodarowanie terenu /PDF/

Zalacznik nr 4 podwykonawcy_dach_i zagospodarowanie terenu/PDF/

Zalacznik nr 5 wzór UMOWY/PDF/

Zalacznik nr 6 Klauzula_obowiazek_informacyjnydla_zamawiajacego/PDF/

 

 

 

 

Piotr Kyc

rozwińzwiń

Miasto Zakopane wspiera działalność Muzeum Jana Kasprowicza

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu Miasta Zakopane na realizację dwóch zadań publicznych w bieżącym roku: 1) "Prowadzenie Muzeum Jana Kasprowicza i Galerii obrazów Władysława Jarockiego" - w wysokości 44 000 zł; 2) "Wieczory na Harendzie" - w wysokości 8 000 zł.  Kwoty te zostały przyznane w ramach Otwartego Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultyry i tradycji". 

Dziękujemy!

rozwińzwiń

Wirtualne zwiedzanie Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie: mauzoleum Jana Kasprowicza

Wirtualne zwiedzanie Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie: mauzoleum Jana Kasprowicza, zbudowane w latach 1926-1933, według projektu Karola Stryjeńskiego (1887-1932). Zaprasza Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza. Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasto Zakopane. Realizacja: Jolanta Patyrak, Małgorzata Karpiel.

https://www.youtube.com/watch?v=TpymV8A4Jto&t=17s

(mk)

rozwińzwiń

Wirtualne zwiedzanie - galeria obrazów Władysława Jarockiego

Z powodu pandemii Covid-19 zapraszamy Państwa po raz kolejny do wirtualnego zwiedzania Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Dzisiaj pokażemy Państwu Galerię obrazów Władysława Jarockiego.

https://www.youtube.com/watch?v=j0m9vpZj19c

Działalność Muzeum dofinansowana jest ze środków Gminy Miasto Zakopane. Realizacja: Jola Patyrak, Małgorzata Karpiel, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.

(mk)

 

rozwińzwiń

Wirtualne zwiedzanie Muzeum Jana Kasprowicza

Z powodu pandemii Covid-19 zapraszamy Państwa po raz kolejny do wirtualnego zwiedzania Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Dzisiaj pokażemy Państwu jadalnię oraz sypialnię w domu poety i jego żony na Harendzie. Wnętrze oryginalne z 1923 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=V-lClzB0opI&t=39s

Działalność Muzeum dofinansowana jest ze środków Gminy Miasto Zakopane. Realizacja: Jola Patyrak, Małgorzata Karpiel, Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza.

(mk)

rozwińzwiń

Zwiedzamy Muzeum wirtualnie

Z powodu pandemii Covid-19 zapraszamy Państwa do wirtualnego zwiedzania Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. Dzisiaj pokażemy Państwu salonik, a w następnych odcinkach ukaże się jadalnia oraz sypialnia. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli ponownie przywitać Państwa w naszych skromnych progach. Działalność Muzeum dofinansowana ze środków Gminy Miasto Zakopane.

https://www.youtube.com/watch?v=VxmW1CMj_VU&t=3s

(mk)

rozwińzwiń

Obostrzenia przedłużone do 18 kwietnia 2021

Choć od kilku dni odnotowujemy w naszym kraju mniejszą liczbę zakażeń to sytuacja w szpitalach wciąż jest bardzo trudna. Każdego dnia przybywają pacjenci wymagający hospitalizacji, a także pomocy respiratorów. Dlatego rząd przedłuża obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.

Przedłużamy obowiązujące zasady bezpieczeństwa do 18 kwietnia 2021 r.

W związku z tym Muzeum Jana Kasprowicza oraz Galeria obrazów Władysława Jarockiego pozostają niedostępne. Udostępniony jest wciąż zabytkowy teren wokół muzeum, z wyjątkowym zabytkiem architektury art deco, tj. mauzoleum Jana Kasprowicza.

(mk)

rozwińzwiń

Zwiedzamy Muzeum wirtualnie

Z powodu obostrzeń związanych z pandemią Covid - 19 zapraszamy do wirtualnego odwiedzania Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie.
Zapraszamy na kolejne odcinki w każdy wtorek i sobotę. Pozdrawiamy serdecznie
Działalność Muzeum dofinansowana ze środków Gminy Miasto Zakopane.
 
realizacja: Jola Patyrak
rozwińzwiń

Jan Kasprowicz - W Sobotę Rezurekcyjną

Wyszedł-ci sobie Pan Jezus
We Wielkanocną Sobotę,
Kłaniało mu się po drodze
Schodzące słońce złote.

Wyszedł-ci sobie Pan Jezus
W podwieczerz, o wczesnej wiośnie,
Nie może się nadziwować,
Że wszędzie tak jest radośnie.

Idzie na rezurekcję,
Rozgląda się dookoła,
A gdzie li wzrok jego padnie,
Śmieje się trawa wesoła.

Czy to na burcie rowu,
Czy to na wąskiej ścieżynie,
Czy to na łące rozleglej,
Czy tam, gdzie rzeka ta płynie.

Tam wytryskują jaskry,
A tam z pod śnieżnych obrusów
Ostatnich blasków spragnione
Zrywają się pęki krokusów.

Raduje się wielce Pan Jezus
Z tego wesela świata
I, aby go nie pokalać,
Kurze ze stóp swoich zmiata.

Że nie ma białej chusteczki,
Jakto u panów zwyczajem,
Więc pył ze stóp swoich bosych
Otrząsa płaszcza okrajem.

A kurze z pod kół się podnoszą
Coraz to gęstszą oprzędzą:
To chłopi na rezurekcję,
Ścigając się, pędzą i pędzą.

Nagle przystaje Pan Jezus
I omal ze śmiechu nie pęka:
„Po co“, powiada „przy drodze
Ta głaźna Boża-męka?“

I coraz bardziej się śmieje,
W figurę się wpatrujęcy:
„Dyć to ma własna jest gęba!
O tak, do kroćset tysięcy!

Dyć to me własne policzki,
Tylko, jak zeszpecone:
Krew po nich ścieka kroplami,
Na głowie mam z cierni koronę.

Krzyż ciężki dźwigam na plecach,
Że aż mi gną się kolana,
Wyglądam tu raczej na dziada,
Niż na wszechświatów Pana.

Gdybym miał wówczas ten rozum,
Który mam właśnie w tej chwili,
Nie byłbym nigdy dopuścił
By mnie tak ludzie skrzywdzili.

„Wiecie“, rzekł nagle do starca,
Który mu stanął przy boku,
„Po co te godła śmierci
W takim weselnym roku?

Dokąd to, luby staruszku?“
„Haj, człowiek raz tylko żyje
I raz umiera: pośpieszam
Na świętą rezurekcyję.

Chodźcie i wy razem ze mną —
Największy czas, moiściewy —
Już rozlegają się dzwony
I procesyjne śpiewy.

Po co te godła śmierci?
Odpowiedź wam się kłania.
Jasna: gdzie niema śmierci,
Nie może być zmartwychwstania.“

Dał się przekonać Pan Jezus,
Zwykłemu dziadowinie,
Dlatego od lat już tak dawnych
Przy drogach na krzyżach ginie.

Wyszedł-ci sobie Pan Jezus
We Wielkanocną Sobotę,
Kłaniało mu się z uśmiechem
Schodzące słońce złote.

 Z tomu "Mój świat. Pieśni na gęśliczkach imalowanki na szkle". Biblioteka Polska, 1926

rozwińzwiń

Jan Kasprowicz - Wieczerza Pańska (z cyklu: malowanki na szkle)

 

Ledwie się położyłeś,
A już się zrywasz”, tak powie.
„Czy nie widzicie, matulu?
Przyszli apostołowie!

Zapewne zgłodzeni z drogi
Pukają do naszych drźwierzy,
Pójdę im usługiwać
Przy apostolskiej wieczerzy”.

Weszli do izby i z ramion
Jęli zdejmować toboły
Ci święci, brodaci ludzie,
Te Boże apostoty.

Jeden z nich z płachty wyjmuje
Świeże girlandy różane
I piękne kwiaty przybija
Drobnymi gwodździami na ścianę.

A inny znowu z swej torby
Wydobył rybę suszona.
Widać, jak głód ich rozpala,
Bo strasznie im oczy płoną.

Znów inny kawałek „moskala”
Na zgrzebnym położył obrusie:
„Masz, najedz się dzisiaj do syta,
Kochany Panie Jezusie!”

Skromna to bardzo wieczerza,
Radość nie będzie zbyt wielka,
Bo wina stoi na stole
Zaledwie jedna butelka.

„Skąd oni ten drobiazg wzięli? –
Gromadziciele to marni –
Człek mądry daleko więcej
Z każdej by uniósł spiżarni”.

Rozsiedli się, jako mogli,
Włochaci pielgrzymowie,
Jan święty umieścił się zaraz
Przy Jezusowej głowie.

Pan Jezus się k’niemu przechylił
I błogosławiąc wino
Szepce mu cicho do ucha:
„A ino, mój druhu, a inol”

„0 ty, szczęśliwa godzinol
W tym towarzystwie dobranem
Chciałbym przy Tobie, o Jezu,
Być także świętym Janem”.

Tuż obok z wielkimi kluczami
Piotr święty się usadowił
I z wędką w drugiej ręce,
Jakby gdzieś ryby łowił.

A tu na samym rogu -

"O temu połamię żebra" -

Przykucnął niewierny Judasz

Z workiem marnego srebra.

 

"Przyjmijcie mnie k'sobie, ojcowie,

Sprawować się będą przykładnie

I liczba się wasza nie zmieni,

Bo, juści, ten Judasz odpadnie.

 

Będę wam służył, jak mogę,

Do lasu biegł po jagody

I niejednego łososia

Z cudzej wyciągnę wody.

 

Bo przecież - mędrkuje dalej

Różę ściągając z obrusa -

Warto być nawet złodziejem,

Gdy idzie o Pana Jezusa.

 

A zresztą świat się odmieni, 

I k'nam się wieść taka niesie, 

Iż żadnym nie będzie złodziejstwem 

To, co jest w wodzie i w lesie.

 

Zabraknie łyku wina - 

Jest ponoć niezłe u Grają, 

Jeno na każdym kroku 

Spotkać tam policaja. 

 

A zresztą, o Panie miły, 

O przenajsłodszy Panie, 

Ty sam się na nie zdobędziesz 

Jak w Galilejskiej Kanie!

 
rozwińzwiń

Krokusy na Harendzie

W tym roku krokusy na Harendzie wyjatkowo obrodziły. Wielu dziennikarzy i fotografów już przybyło, aby to utrwalić. My zamieszczamy na naszym portalu link do  "Tygodnika Podhalańskiego", gdzie zobaczycie Państwo zdjęcia Maciej Jonka. https://24tp.pl/g/3169

(mk)

rozwińzwiń

Niedziela Palmowa 2021

Jan Kasprowicz  „Chusta świętej Weroniki”

Dom mamy bogaty:

U jodłowej ściany

Obraz świętej Weroniki

Na szkle malowany

 

Podniesione oczy,

Wpółotwarte usta,

A zaś w rękach rozwinięta

Weroniki chusta.

 

Chusta niby fartuch

W kwiatuszki i kropki,

Jakem widział na odpuściech

U niejednej chłopki.

 

A na samum środku

Kwiecistej płachciny

Straszna głowa: Chrystus – Pan nasz,

Przeokrutnie siny          .

 

W cierniowej koronie

Okrwawione włosy,

Z oczu ciężkie łzy mu płyną

Jak perliste rosy.

 

I pot zewsząd cieknie,

Z policzków i głowy:

Mówią, ze to z trosk nad człekiem

Ten pot Chrystusowy.

 

Raz mi się zdarzyło –

Kto chce, niechaj wzdycha –

Że mnie ogarnęła

Taka ludzka pycha:

 

Z rękami pod głową

Leżę wyciągnięty

I rozmyślam, w jakiej nędzy

Człowiek jest poczęty.

 

Jaka wszystkich trapi

Niedola i troska

I że na świat dziś nie zejdzie

Żadna litość Boska.

 

Pot i pot – to los jest

Wszelkiego człowieka:

Każdy gnie się pod swym krzyżem,

Golgota go czeka.

 

Jeno, ze w tej drodze,

Co go na śmierć woła,

Nie ma chusty Weroniki

Dla otarcia czoła.

 

Ledwiem to pomyślał,

A z jodłowej ściany

Schodzi obraz Weroniki

Na szkle malowany.

 

Zbliżyła się ku mnie

Litościwa Pani

I swą chustką ściera troskę,

Która mnie tak rani.

 

Chłodzi mi policzki,

Pot zmywa ze skroni

I w tej drodze ku Golgocie

Od rozpaczy broni.

(z tomu „Mój świat. Pieśni na gęśliczkach i malowanki na szkle”,  1926r.)

 

Z posłowia prof. Romana Lotha do wydania „Mojego świata” w 2010 r.:

(...) „Mój świat” to ostatnia książka poetycka Kasprowicza. Poeta – jak można sądzić – zdawał sobie sprawę z tego, że zbliża się koniec jego dni. Spod warstwy opisowej, spod wątków fabularnych wyłaniają się motywy bardzo osobiste.

 Kasprowicz jest lirykiem. Ten liryzm w „Moim świecie” jest bardzo dyskretny, ukryty za postaciami wierszy, stłumiony. Nieczęsto ujawnia się wprost. Kilkakrotnie powraca przeczucie śmierci. (...) „Mój świat” jest świadomym zamknięciem przez poetę półwiecza twórczej pracy. Cechująca go prostota wyrazu była zaprogramowana już dużo wcześniej. Tuż po wydaniu „Księgi ubogich” poeta zapowiadał napisanie tomu wierszy „w formie ludowych pieśni”,  w których zamierzał ”prostotę wyrazu doprowadzić do ostateczności”. Długo, widać pomysł ten dojrzewał, zanim począł się realizować w wierszach „Mojego świata”. Ale rezultat tych zamierzeń okazał się bardzo niezwykły (...)

 

Fotografia XIX wiecznej malowanki na szkle z kolekcji Jana Kasprowicza, przedstawiajacej świetą Weronikę, będąca inspiracją do napisania wiersza. Znajduje się ona na ekspozycji w Muzeum Jana Kasprowicza.

rozwińzwiń

Żegnamy zimę.

21 marca wypada pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Na Harendzie, przy Muzeum Jana Kasprowicza pożegnano wiosnę już w piątek, ponieważ od soboty Muzeum jest zamknięte.

Skromne to było pożegnanie zimy i smutne przywitanie wiosny. Parę pierwszych krokusów i przebiśniegów przysypał śnieg.

 Płyń z Marzanno, płyń do morza , zabierz ze sobą wszystkie troski i choroby…

rozwińzwiń

Praca w okresie pandemii.

Szanowni Państwo.

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo zwiedzajacych i pracowników zwiedzanie wnętrz Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie będzie niemożliwe od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. Równocześnie informujemy, że oba obiekty składające sie na zespół Muzeum Jana Kasprowicza tj. dom poety oraz mauzoleum Jana Kasprowicza są dostępne zwiedzającym z zewnątrz. W godzinach pracy Muzeum od 10.15 do 15.15 dyspozycji Państwa pozostaje przewodnik muzealny. Kontakt telefoniczny: 18 2068426, 517 159 658 lub mejlowo: sptjk@interia. pl  Zapraszamy.

(mk)

 

rozwińzwiń

Zapraszamy do Muzeum

Muzeum Jana Kasprowicza oraz Galeria obrazów Władysława Jarockiego są otwarte dla zwiedzajacych. Od 3 marca 2021 działamy dzięki dofinansowaniu z budzety Gminy Miasto Zakopane. Stosujemy zasady zaostrzonego rygoru sanitarnego. Obowiązkowe jest noszenie maseczek, dezynfekcja rąk przed wejsciem do Muzeum, oraz ograniczona ilość osób przebywających jednocześnie we wnętrzach - do 6 osób maksymalnie. Przewodnik dostępny równiez w wersji audio.

Zapraszamy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza

(mk)

rozwińzwiń

Spacerkiem zakopiańskim żółtym szlakiem im. Jana Kasprowicza

Słoneczna pogoda  sprzyja zimowym spacerom. Nie trzeba wchodzić w Tatry, aby zrobić sobie lekką wycieczkę. A jest nią niewątpliwie spacer żółtym szlakiem ( nawet fragmentem ) noszącym imię Jana Kasprowicza. Rozpoczyna się na górnej stacji kolejki na Gubałówce. Można zejść na dół, zjechać kolejką, aby przejść przez miasto i przy końcu ulicy Jagiellońskiej skręcić w górę nad Hotel Radisson. I oto znajdziemy się wkrótce na szczycie Antałówki. Spojrzenie na cudowną panoramę Tatr z Kasprowym, jak na wyciągniecie ręki. Krótki plan na następną, trudniejszą wyprawę… Dalej idziemy w stronę kościoła na Pardałówce, skąd Homolacką drogą podążamy w dół, aż do Ustupu. Jest cicho, biała przestrzeń uspokaja. Pozostaje kilkaset metrów do Muzeum Jana Kasprowicza. Tam w oryginalnych wnętrzach z lat dwudziestych XX wieku można odpocząć słuchając opowieści kustosza muzeum, pani Małgorzaty.

 

Czytaj więcej....

https://www.watra.pl/zakopane/rozmaitosci/2020/02/09/spacerkiem-pa-zoltym-szlaku-im-jana-kasprowicza

 (pk)

rozwińzwiń

Otwieramy Muzeum!

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od dnia 2 lutego 2020 r. otwieramy Muzeum, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa gości i pracowników. Godziny otwarcia pozostają niezmienione, czyli: od wtorku do niedzieli w godz. 10:15 - 15:15

W Muzeum może przebywać równocześnie maksymalnie 6 osób. Obowiązują maseczki ochronne. Serdecznie zapraszamy!

mk

 

rozwińzwiń

W zimowej szacie

Harenda zasypana. Odśnieżamy z przyzwyczajenia, bo i dla kogo skoro Muzeum Kasprowicza zamknięte. Śnieżnie i pięknie i smutno i biednie. A nasz nowy dach przykryty puchową pierzyną :)

pk

rozwińzwiń